Voorwaarden (algemeen) en Privacy Statement

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Bootjesenzo

Deze algemene voorwaarden voor levering van diensten door Bootjesenzo zijn opgesteld door Bootjesenzo.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bootjesenzo: de ondernemer/eigenaar van Bootjesenzo die bedrijfsmatig, al of niet aan boord van een vaartuig, splitswerk op maat verricht, vaarinstructie geeft of jachttransport verzorgd;
 2. de contractant: degene die met Bootjesenzo een overeenkomst aangaat;
 3. de cursist: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie ontvangt;
 4. de overeenkomst: elke overeenkomst tussen Bootjesenzo en de contractant, waarbij Bootjesenzo zich tegenover de contractant verbindt om, tegen betaling, al dan niet aan boord van een vaartuig, splitswerk op maat te verrichten, vaarinstructie te geven of jachttransport te verzorgen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bootjesenzo en contractant, waarop Bootjesenzo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bootjesenzo, voor de uitvoering waarvan door Bootjesenzo derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bootjesenzo en de contractant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Bootjesenzo zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is weergegeven.
 2. De door Bootjesenzo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Bootjesenzo is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (brief, fax of email) binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST(EN)

4.1 DE SPLITSWERK OP MAAT OVEREENKOMST

 1. Een splitswerk op maat overeenkomst is een overeenkomst, waarbij Bootjesenzo zich tegenover de contractant verplicht om, tegen betaling, splitswerk op maat voor de contractant te verrichten.
 2. De overeenkomst dient, zo mogelijk, schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge wijzigingen en/of aanvullingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Indien het schip niet op de aangegeven plek ligt, zoals vooraf aangegeven door de contractant, zullen er voor de splitswerk op maat overeenkomst extra kosten in rekening worden gebracht. Dit zal in elk geval een vast bedrag zijn van €100,–, plus een reiskostenvergoeding, afhankelijk van de afstand in kilometers, tot een maximum van €100,–.
 4. Contractant zorgt ervoor dat Bootjesenzo toegang tot de haven/ligplaats van het schip heeft.

4.2 DE VAARINSTRUCTIE OVEREENKOMST

 1. Een vaarinstructie overeenkomst is een overeenkomst, waarbij Bootjesenzo zich tegenover de contractant verplicht om, tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, vaarinstructie te geven aan de cursist.
 2. Bootjesenzo heeft het recht om, afhankelijk van de weersomstandigheden en het niveau van de cursist, de instructie aan boord van het vaartuig te wijzigen in een instructie op de wal.
 3. De overeenkomst dient, zo mogelijk, schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge wijzigingen en/of aanvullingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd.

4.3 DE JACHTTRANSPORT OVEREENKOMST

 1. Een jachttransport overeenkomst is een overeenkomst, waarbij Bootjesenzo zich tegenover de contractant verplicht om, tegen betaling, jachttransport te verzorgen.
 2. De overeenkomst dient, zo mogelijk, schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge wijzigingen en/of aanvullingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN Bootjesenzo

 1. Bootjesenzo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bootjesenzo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bootjesenzo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bootjesenzo worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bootjesenzo zijn verstrekt, heeft Bootjesenzo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bootjesenzo geeft naar beste weten en kunnen instructie aan de cursist.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT

 1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat Bootjesenzo tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Kosten  voortvloeiend uit onvolledige of onjuiste informatie wordt in rekening gebracht aan de contractant.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Bootjesenzo kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien er, ten behoeve van de instructie of jachttransport, het vaartuig van de contractant wordt gebruikt is de contractant verplicht er zorg voor te dragen dat het vaartuig is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade.
 4. De contractant is verplicht er zorg voor te dragen dat het vaartuig van de contractant, waarmee de vaarinstructie wordt gegeven, vaarklaar (voldoende brandstof, olie(en) op peil, goed werkende koeling etc.) ligt.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Bootjesenzo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Bootjesenzo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bootjesenzo beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Bootjesenzo is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard dan ook, ontstaan doordat Bootjesenzo is uitgegaan van, door of namens de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 8 BETALING

 1. De betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bootjesenzo aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bootjesenzo aangegeven.
 2. Indien de contractant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de contractant van rechtswege in verzuim. De contractant is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de contractant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de contractant.
 3. Bootjesenzo heeft het recht de door contractant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bootjesenzo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de contractant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bootjesenzo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopen rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De contractant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bootjesenzo verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De contractant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

ARTIKEL 9 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Bootjesenzo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Bootjesenzo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de contractant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om de zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uit blijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de contractant niet langer van Bootjesenzo kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Bootjesenzo bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bootjesenzo kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bootjesenzo op de contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien Bootjesenzo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Bootjesenzo tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de contractant toerekenbaar is, is Bootjesenzo gerechtigd van vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de contractant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bootjesenzo gerechtigd terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de contractant, uit de hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bootjesenzo, zal Bootjesenzo in overleg met de contractant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de contractant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt dan worden deze aan de contractant in rekening gebracht. De contractant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bootjesenzo anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de contractant, van schuldsanering waardoor de contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bootjesenzo vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bootjesenzo op de contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de contractant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan/afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de contractant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Bootjesenzo en de contractant is Nederlands recht van toepassing.

Privacy Statement voor Bootjesenzo

Bootjesenzo kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.

Bootjesenzo kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Uw aanvraag te verwerken voor wat betreft onze services.
 • Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen.

Cookies
Wanneer u de Bootjesenzo website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Bootjesenzo nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Sociale media
Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij genaamd ‘Addthis’. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Bootjesenzo zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid
Bootjesenzo kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Bootjesenzo over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u dit email adres: info@bootjesenzo.nl.